Inschrijfformulier 2024

Download hier het inschrijfformulier voor het jaar 2024!

Voor het jubileumjaar 2022 geven wij senioren nu 50% korting als u zich nu opgeeft als lid van de vereniging.

Voor junioren bestaat er dit  jaar geen bijdrage voor de contributie. 
Daarnaast ontvangt u € 45,00 subsidie op de lessen.

 

Wegwijzer 

 De vier ballen in het beeldmerk van tennisvereniging ’t Gouwtje zijn voor      honderden Westfriezen het symbool geworden van genoeglijke sportiviteit. 

Waar komen die vier ballen vandaan? En wie heeft dit logo ontworpen? Sommigen zeggen dat het vier centen zijn die in het allereerste begin van de vereniging in de clubkas werden bewaard. Weer anderen herkennen de fiere baldadigheid waarmee Gouwtjeleden behept zijn. Dit alles is bezijden de waarheid. Waarschijnlijk is dat de vier ballen een geografische betekenis hebben. De oprichters van ’t Gouwtje dachten dat er meer kans van slagen zou zijn als de dorpskernen Midwoud, Oostwoud, Benningbroek en Sijbekarspel de handen ineen sloegen. Daardoor zou de vereniging ook financieel ’haalbaar’ worden. 

Grafisch ontwerper Vincent Vlasblom uit Benningbroek komt de eer toe dit samenwerkingsverband tussen de vier dorpen ten behoeve van de tennissport te hebben uitgebeeld. Hoewel de dorpen op zich van tennis geen bal verstand hadden, liet Vincent ze ieder een bal bijdragen. Dat het vignet zou wijzen op de ballotagecommissie die als zeef voor de kersverse ballentent moest gaan dienen moet naar het rijk der fabelen worden verwezen. Nee, daar is beslist geen bal van waar! 


Lid worden

Lid worden is gemakkelijk. Er is geen wachtlijst. De algemene ledenvergadering heeft het maximum aantal leden vastgesteld op 360 en daar zitten we momenteel ruim onder.

 

Lid worden kunt u doen door het inschrijfformulier in te vullen en dit samen met een (digitale) pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie. Inschrijfformulieren vindt u op de internetsite, in de kantine en bij de penningmeester. Voor personen jonger dan 18 jaar dient dit formulier mede ondertekend te zijn door één van de ouders of verzorgers. 

 

U bent speelgerechtigd op het moment dat de penningmeester uw contributie voor het lopende jaar plus het inschrijfgeld heeft ontvangen. U ontvangt dan een KNLTB pas dat u, indien nodig tijdens het tennissen op het afhangbord in de hal van de kantine kunt hangen. 

Het eerste jaar betaalt u contributie vanaf de maand waarin u lid wordt. Het is niet mogelijk om elk jaar uw lidmaatschap op te zeggen en het daarop volgende jaar op een later tijdstip opnieuw lid te worden.

 

Contributie

De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering voor het daarop volgende jaar vastgesteld:


Van een senior lid wordt verwacht dat hij of zij een aantal maal per jaar een aantal uren baan- en parkonderhoud of een kantinedienst verricht. 


Betaling

In januari van elk jaar ontvangt u een nota voor de betaling van de contributie. Betaling moet uiterlijk voor 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar worden gedaan. 

Opzeggen
Opzeggen moet schriftelijk en vóór 1 december bij de ledenadministratie.

Slapend lid

Wanneer u door tijdgebrek, letsel of iets dergelijks een jaar niet kunt tennissen, maar wel lid wilt blijven van ’t Gouwtje, dan kan dat door zgn. ‘slapend lid’ te worden. U bent dan lid, zonder het recht om te spelen, maar u bent stemgerechtigd op de ledenvergadering, u blijft het Gouwschrift ontvangen en als u weer volwaardig lid wilt worden hoeft u geen inschrijfgeld te betalen. 


Afhangen van de banen

Als u gaat tennissen, dan dient u uw ledenpas op het afhangbord te plaatsen, ook als er banen vrij zijn om te spelen. Het tonen van uw ledenpas houdt in dat u speelgerechtigd bent. 

Op de maandag- en woensdagavond kan er vanaf 19.30 uur niet worden afgehangen i.v.m. het recreantentennis (rackettrekken). Ook tijdens toernooien, competitie- en trainingsdagen zijn er beperkingen in het vrij spelen. 

De juiste procedure is als volgt: als u op de baan komt kijkt u op het afhangbord welke baan er het komend tijdsbestek vrij komt. U plaatst uw ledenpas dan op het bord bij die vrije baan. Vervolgens wacht u tot de speeltijd in gaat, dan pas kunt u gaan tennissen. Denk niet ‘de baan is al vrij dus gaan we er alvast op’. U kunt dan namelijk weer afgehangen worden terwijl u misschien net 10 minuten op de baan staat. Als niet alle banen bezet zijn, is het natuurlijk onsportief om precies die baan af te hangen waarop gespeeld wordt. Pak dan gewoon een andere baan, dat voorkomt onenigheid. U moet met minimaal twee personen afhangen en op de baan aanwezig zijn. U kunt dus niet uit uw werk even een baan afhangen voor een bepaalde tijd en dan naar huis gaan. Reserveren kan niet bij ’t Gouwtje.

Als alle banen bezet zijn en er veel wachtenden zijn, is het de bedoeling dat u dubbels probeert te vormen, zodat iedereen zoveel mogelijk aan de beurt komt. 


Baanverlichting

De lampen van de baanverlichting hebben een opwarmtijd nodig. Als alle lampen tegelijk worden aangezet, zullen ze om beurten opstarten. Ga dus niet aan de schakelaar draaien, ze gaan echt wel aan. Als u ’s avonds de baan verlaat, moet u de lichten uitdoen, ook al is de avond nog jong. Stel dat er niemand meer komt, dan zouden de lichten de hele verdere avond voor niets branden en dat zijn kosten die niet nodig zijn. Indien de periode tussen uit- en weer aanzetten langer dan 15 minuten is, is er geen probleem en gaan de lampen weer keurig aan. Indien het korter dan 15 minuten is, kan het zijn dat er slechts 2, of helemaal geen lampen aan gaan. In een dergelijk geval moet u even wachten tot ze alle 4 weer gaan branden. Indien namelijk lampen uitgedraaid zijn, duurt het ca. 15 minuten voordat ze afgekoeld zijn en opnieuw gaan branden. U kunt de schakelaar dus in de ‘aan’ positie laten, maar u moet even wachten, totdat de lampen weer aan gaan.

Spelen in de winter

Wel spelen:

Tijdens vorst met schone banen tot – 20 C. 


Niet spelen, want dan trapt u de banen stuk:

Bij sneeuw en bij dooi, waarbij de bovenkant van de baan zacht en de onderkant nog bevroren is. 

Op de website (www.tvhetgouwtje.nl) is de actuele stand van zaken te vinden.

 

Introducé(e)s

Als u als lid van ’t Gouwtje een niet-lid wilt uitnodigen om te tennissen, kan dat. De kosten hiervoor bedragen € 5,- per dag. Een lid mag maximaal 3x per jaar dezelfde persoon meenemen als introducé(e), daarna moet een lidmaatschap worden aangevraagd.

 

Recreantenavonden

De maandag- en woensdagavond zijn gereserveerd voor het zgn. recreantentennis of populair gezegd ‘Rackettrekken’. Koppels en tegenstanders worden door loting vastgesteld. Na een bepaalde periode wordt gewisseld en heeft u weer andere mede- en tegenstanders. Deze avonden zijn een goede gelegenheid om op een ongedwongen manier met andere leden kennis te maken. 

 

Op maandagavond vanaf 19.30 is de recreantenavond voor gevorderde tennissers (categorie gemiddeld 7).

Op woensdagavond vanaf 19.30 is de recreantenavond voor beginnende tennissers (categorie gemiddeld 8).

 

Toernooien 

Uiteraard worden er op ’t Gouwtje jaarlijks diverse toernooien gehouden. Zo zijn er het bekende Voorjaars Dubbel Toernooi en in juni het Westfries Burggraaf Kunstgras Toernooi en de clubkampioenschappen enkel, dubbel en mixed. Verder staan er diverse toernooien op www.toernooi.nl  

 

Competities

Ook zijn er mogelijkheden mee te doen aan voorjaar, herfst en/of wintercompetities georganiseerd door de KNLTB. Zie hiervoor de website en de aankondigingen van de Vereniging Competitie Leider (VCL)

 

Vrijwilligerstaken

 Zoals bij een vereniging gebruikelijk is wordt van de senior leden verwacht dat zij een aantal keer per seizoen een vrijwilligerstaak uitvoeren. De leden die zitting hebben in het bestuur of in een commissie zijn hiervan vrijgesteld. De overige leden worden ingedeeld voor kantinediensten of baan-parkdiensten. De kantine is alleen bezet bij evenementen. U wordt alleen ingedeeld tijdens toernooien, clubkampioenschappen en speciale dagen. 

De baan-parkdiensten bestaan uit het een aantal keer per jaar aanwezig zijn op een dinsdagavond gedurende 1½ uur voor onderhoud van de perken en bosschages. Voorts wordt u op de klussendag in het voorjaar of najaar verwacht. 

Voor de datum waarop u uw diensten vervult  wordt u geïnformeerd. Veranderingen of onverhoopte verhindering kunt u doorgeven aan het commissielid die met deze taak is belast. 

Indien u zich wel heeft opgegeven voor vrijwilligerstaken maar deze niet uitvoert, wordt dit bedrag alsnog in rekening gebracht.

 

Baan- park-commissie
De verantwoordelijkheden van deze commissie zijn het onderhouden van banen, park en opstallen (clubhuis, oefenkooi, berghok, etc.), zodat het gehele tennispark in optimale staat blijft. 

Een deel van het onderhoud wordt door derden gedaan. Bijvoorbeeld het onderhoud aan de baanverlichting en één keer per jaar het groot onderhoud aan de vier banen.

Het meeste onderhoud wordt echter door de leden gedaan. Zo is er in het voor- en najaar een klussendag. Op deze dag krijgt het hele park een schoonmaakbeurt.

 

Kantinecommissie       

Deze commissie zorgt voor het coördineren van de bardiensten en het inkopen en bijhouden van voorraden en materialen. 

Omdat het niet voor iedereen dagelijks werk is om achter de bar te staan, is er in het clubhuis een instructielijst aanwezig waar alle nodige informatie op staat. U kunt natuurlijk ook informeren bij één van de commissieleden. Aangezien er nogal eens leden zijn die hun kinderen bij zich hebben tijdens de bardienst, willen wij u er op wijzen dat het wettelijk verboden is om kinderen onder de 18 jaar achter de bar toe te laten.

 

Jeugd

Tennisvereniging ’t Gouwtje voert een actief beleid ten aanzien van het werven van jeugd. Ons doel is kinderen in de leeftijdsgroep van 6 tot 18 jaar enthousiast te maken voor tennis. In samenwerking met de KNLTB, tennisschool en enkele basisscholen in de omgeving. 

Omdat het niet lukt een vaste jeugdcommissie te formeren, biedt ’t Gouwtje zoveel mogelijk activiteiten apart aan. Bijvoorbeeld een ouder/kind-toernooi. ‘Ouder’ wordt niet zo letterlijk genomen: het jeugdlid mag ook opa of oma, de buurvrouw, etc. meenemen voor dit toernooi. Samen vormen zij een koppel in de ongedwongen wedstrijdjes.

 

Daarnaast zijn er op een aantal middagen onderlinge wedstrijdjes (rackettrekken) en soms is er een uitwisseling met de jeugd van een andere tennisvereniging. Ook proberen we de jeugd zoveel mogelijk aan de competitie te laten deelnemen.

 

Inbreng van (groot)ouders blijft bij deze constructie van het grootste belang! Wij verzoeken dan ook met klem, ook aan ouders die zelf geen Gouwtje lid zijn: geef je op, elke helpende hand is welkom!

Zie verder de aankondigingen in het Gouwschrift en op de website.

 

Tennisles

 De tennislessen worden verzorgd door de  Tennisschool De Kloek. . Inschrijving voor de lessen geschied bij de tennisschool, u moet wel lid zijn van ’t Gouwtje om lessen op ons tennispark te mogen volgen. Tijdens het VJDT, het WFBK en gedurende de zomervakantie worden er geen lessen gegeven. Opgave bij de tennisschool,  www.tennisschooldekloek.nl 

 

Internetsite    Facebook

www.tvhetgouwtje.nl      
Tennisvereniging ‘t Gouwtje