Privacy verklaring

Voor het bestuur van tennis vereniging ’t Gouwtje is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De tennisvereniging, voor leden en deelnemers aan open toernooien, statutair gevestigd te Midwoud is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.
 
Vastleggen en verwerking van gegevens:
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens, zie hiervoor de contactgegevens onderaan.
  
Registratie:
Om lid te worden van de vereniging dient u zich eenmalig te registreren om ingeschreven te worden in de ledenlijst. Daarnaast worden uw NAW gegevens, geslacht en geboortedatum ook verstrekt aan de KNLTB. Na de opgave bewaren wij de door u verstrekte persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen houden in het kader van de activiteiten binnen de vereniging, en om u van nieuws vanuit de vereniging op de hoogte te houden. Wij zullen de gegevens niet aan derden verstrekken.
Uw persoonsgegevens, waaronder o.a. uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de ledenlijst. Voor het lidmaatschap bent u, de door de ALV vastgestelde contributie jaarlijks verschuldigd. Uw persoonsgegevens worden expliciet alleen gebruikt voor het bovenvermelde doel. Het ledenbestand van de vereniging wordt niet aan derden verstrekt.
  
Beveiliging van persoonsgegevens:
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd vanaf het moment dat u zich aanmeldt als lid van de vereniging.
 
 
Klikgedrag en bezoekgegevens:
Op de website worden algemene bezoekgegevens door de provider (Jimdo) bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Deze gegevens zijn verder geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. De vereniging houdt geen gegevens bij.
  
E-mail en Contact:
Als u ons een e-mail of formulier stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
  
Wijzigingen privacy verklaring:
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Inzage en wijzigen van uw gegevens: Vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage in en wijzigingen (of verwijdering) van uw persoonsgegevens kunt u richten aan:
  
Per briefpost aan:
Secretariaat TV ’t Gouwtje
 
 
De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40624431